Oldal: 1 / 1

Vállalkozóvá vállási támogatás

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: @S.Ivett@

Kedves Fórumozók!

Most igényeltem vállalkozóvá válási támogatás, mégpedig úgy hogy újonnan alakuló Kft. személyesen közreműködő tagja leszek. Ezt hogy kell érteni? 3-6 hónapra a munkaügyi fizeti a vállalkozó bérét, illetve a járulékait és a vállalkozásban nem kell fizetni semmit erre az időre? Ha ez így van, akkor hogy kell a vállalkozót bejelenteni? Mivel ezt a támogatást, mint magánszemély kapom meg a magán számlámra és azt mondták, hogy erre az időre magamnak nem fizethetek bért.


Vállalkozóvá vállási támogatás

HozzászólásElküldve: pén. feb. 26, 2010 11:11 am
Szerző: kaloczy

Valami nem stimmel szerintem.

Ha kft-tagi jogviszonyhoz kapod a támogatást, akkor a támogatás a kft bankszámlájára fog érkezni. Ott lesz bevétel, amivel szemben Te nem munkabért vehetsz fel, hanem tagi jövedelmet. (Erre nem jár adójóváírás.). A tagi jövedelem után pedig a kft becsengeti a járulékokat.

De talán célszerű, ha minél előbb könyvelőt keresel.

Zsuzsa

 


Vállalkozóvá vállási támogatás

HozzászólásElküldve: pén. feb. 26, 2010 2:09 pm
Szerző: madora100
Ivett! Nézd meg, hogy a Munkaügyi központtól kapott igazoláson hogy  szerepel a támogatás. Ha feltüntették a 22.sorban, akkor mint egyéb jogcímen kapott jövedelmet le kell adóznod magánszemélyként. (Amennyiben nem szerepel a támogatás összege az igazoláson és azt meg sem kaptad magánszemélyként, akkor majd a KFT-nek fogják folyósítani a támogatás összegét.)  Én úgy gondolom, hogy az igazoláson  szerepel a Neked, mint magánszemélynek folyósított támogatás. S a KFT-ben pedig a tagi jövedelemfizetés és az erre rakódó költségek fogják csökkenteni a vállalkozás bevételét, ezáltal az adóalapot is.  

Vállalkozóvá vállási támogatás

HozzászólásElküldve: pén. feb. 26, 2010 3:26 pm
Szerző: iliket

 

 Sziasztok! A vállalkozóvá válási támogatás feltételei. Szerintem is félre értett a kérdező valamit.

A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás elnyerésére A támogatás célja:Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés. Támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható, akit-          a munkaügyi központ a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is - legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban részesül és-           aki önmaga foglalkoztatásáta)     egyéni vállalkozás keretében, vagyb)     új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagyc)     legalább egy naptári éve (2009. január 1-jétől) már működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt nem álló, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező már működő gazdasági társasághoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagyd)     a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.  A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája, mértéke: Legfeljebb hat hónap időtartamra adható, havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás. A támogatás pályázati feltételei:A pályázó·        rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel,·        a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a munkaügyi központ illetékes kirendeltségével, ami indokolt esetben a pályázó kérésére egy alkalommal meghosszabbítható. Ha a pályázó mulasztásából a támogató által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés érvényét veszti.·        legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat,·        vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására a hatósági szerződés megkötéséig saját névre szóló lakossági bankszámlát nyit, amely alkalmas incasso befogadására.·        vállalja, hogy a pályázat benyújtását követő naptól legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig vállalkozói tevékenységét megkezdi (egyéni vállalkozó esetén kizárólag vállalkozói igazolvány kiváltásával) és azt a támogatás folyósításának ideje alatt fenntartja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bek. a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet.·        vállalja, hogy a munkaügyi központ kérésére a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol. A támogatás forrásaA Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprésze  A támogatás folyósítása: A vállalkozóvá válás támogatás havi rendszerességgel utólag, a tárgyhót követő hónapban kerül folyósításra max. 6 hónap időtartamban a Támogatott bankszámlájára. A támogatás folyósításának kezdő napja:a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja. Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor már rendelkezik mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal, akkor a támogatás folyósításának kezdő napja az álláskeresők nyilvántartásából történő törlésének időpontja. A törlést a pályázónak kell kérelmeznie a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségén a pályázatában megjelölt időponttalc) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja. A szerződésszegés jogkövetkezményei:Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.  A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítéka:A támogatott bankszámlájára vonatkozó,  Munkaügyi Központ javára szóló beszedési megbízás (incasso) benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása:A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített, lefűzött pályázatokat 1 db eredeti példányban a kötelező mellékleteket csatolva lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a pályázót nyilvántartó kirendeltségeken a pályázati kiírás megjelenésétől kezdődően 2010. szeptember 30-ig folyamatosan. Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi központ egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 5 munkanapon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek, így az érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

A pályázatokat a regionális munkaügyi központ kirendeltsége bírálja el a pályázat beérkezését követő naptól számított 22 munkanapon belül. Ha a pályázat megfelel a jogszabályi feltételeknek, úgy a támogatások nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a kirendeltség figyelembe veszi

a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,

a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

az álláskeresők munkához jutási esélyeit.

 A bírálat eredményeként a pályázati kérelmet elutasítja vagy a döntéstől számított 15 napon belül írásban értesíti a pályázót a támogatás elnyeréséről.

A döntés ellen a közlést követő naptól számított 10 munkanapon belül az  Munkaügyi Központhoz címzett   a döntést hozó kirendeltséghez 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, az alábbiak szerint:

 

Ha a jogszabályi feltételeknek megfelelő pályázatot a kirendeltség mérlegelési szempontok alapján utasítja el, határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. A mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem elutasítására jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

 A támogatást elnyerő pályázóval a regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt.  Munkaügyi Központ fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást módosítja, vagy visszavonja, továbbá forráshiány esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti.  A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Munkaügyi Központ Kirendeltségein, valamint letölthető a Munkaügyi Központ honlapjáról.  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az Munkaügyi Központ területileg illetékes Kirendeltségein. üdvözlettel: Ilona